Dette beskriver hvordan man kan få systemet til å enkelt beregne fakturareserve basert på forventet dekningsgrad per prosjekt.

For at man skal bruke dette krever et lite oppsett, dersom dette ikke er gjort er det bare å kontakte support.


Systemet beregner fakturareserve basert på innstillinger under arkfane Generelt i Prosjektdetaljer (det er en god idé å hente disse feltene frem i "Oversikt"):

  1. Vurderingsnivå: Her skal verdien være "Fast DG"
  2. DG: Her setter man det man forventer er dekningsgraden når prosjektet er avsluttet
  3. Avsetning finans: Dette krysset skal være på for alle prosjekter som skal være med i beregningen. Viktig å merke her at underprosjekter IKKE skal være krysset av for "avsetning finans" ettersom alt blir summert opp i hovedprosjektet.
Prosjektvurdering -> Periodisk -> Periodisering


Ved månedsavslutning kan man da kjøre jobb for å beregne totaler, dette gjøres i en egen modul som heter Prosjektvurdering.

Her kan man gjøre filtreringer på feks prosjektleder og når man er klar til å kjøre vurderingen så velger man "Vurderes på Fast DG" i feltet Vurderingsnivå. Da vil AX hente opp alle prosjekter som treffer i filteret og beregne fakturareserve. 


NB! Dette kan ta tid avhengig av hvor mange prosjekter som treffer innenfor filtreringen.


Når skjermbildet er ferdig oppdatert vil alle prosjektene være listet opp og du kan se "Justert inntekt" for hvert prosjekt, og i tillegg markere enkeltprosjekter for å se hvordan systemet har beregnet justeringen:

  1. Justert inntekt: Negativt tall her betyr at inntekten vil bli nedjustert, altså er faktisk dekningsgrad høyere enn forventet (det som er lagt inn i feltet DG ref punkt 2 lenger opp i denne beskrivelsen). Justert inntekt er det som burde faktureres dersom man vil nå den DG man har satt opp. Dette feltet kan man også justere direkte i dersom man av en eller annen grunn ønsker å overstyre.
  2. Totalsum inntekt/kost: Dette er det som faktisk er fakturert og postert av kostnader per datoen som er valgt i "Vurdert dato"
  3. Totalt DG i %: Den faktiske dekningsgraden per "Vurdert dato"
  4. DG: Verdien hentet fra feltet "DG" i Prosjektdetaljer, altså det som er lagt inn som forventet DG ved avslutning av prosjektet
  5. Over/underfakturert verdi: Den regnskapsmessige effekten av prosjektvurderingen. Negativt tall her innebærer en nedjustering av resultat og positivt tall innebærer oppjustering av resultat
  6. Opprett journal: Etter en gjennomgang av listen klikker man på "Opprett journal" for at systemet skal opprette økonomijournal klar for postering der hvert prosjekt blir justert ihht "Justert inntekt" og samtidig reversert i neste periode slik at det klart for ny vurdering av fakturareserve. Viktig å huske at økonomijournalen(e) må posteres etter man har klikket på denne knappen.