Registrering av manuelle bilag

Bilagsregistrering foregår normalt sett under Økonomi – Journaler – Økonomijournal. Det er også mulig å benytte andre skjermbilder dersom man fører mye mot reskontro, men det skal normalt ikke være nødvendig når man benytter OCR og remittering.  1. Gå på Økonomi – Journaler – Økonomijournal
  2. Velg journaltype, her kan det være forskjellig oppsett fra firma til firma, men her legger man opp forskjellige journaler dersom man skal ha forskjellige bilagsserier
  3. Trykk på Linjer for å åpne journalen
  4. Etter du er ferdig posterer du ved å klikke Poster - Poster

Felt

Forklaring

Dato

Dato for bilaget, denne styrer samtidig perioden, altså er det ingen forskjell mellom bilagsdato og periode

Bilag

Bilagsnummer, dette skal komme automatisk. Starter ikke på nytt av seg selv ved årsskifte, slik at da må man eventuelt sette opp en ny nummerserie

Kontotype

Her angir du om du skal føre på enten Finans, Leverandør, Kunde eller Prosjekt

Konto

Velge eller søke frem kontoen du skal kontere mot, skriv for eksempel 6* for å få frem alle som begynner på tallet 6

Transaksjonstekst

Her skriver du bilagsteksten dersom du ønsker det, kan være greit da denne kommer frem på diverse rapporter

Debet

Legg inn beløpet som skal til debet på kontoen du valgte i feltet for Konto

Kredit

Legg inn beløpet som skal til kredit på kontoen du valgte i feltet for Konto

Faktura

Fakturanummer dersom du fører en inngående faktura

KID

KID på faktura, må ikke fylles ut

Motkontotype

Angir om du skal føre bilaget på én linje og benytte motkonto, her velger du kontotypen for motkonto

Motkonto

Kontoen som det skal føres mot

Mva-gruppe

Forutsatt at Vare mva-gruppe er 01 og du fører på en kostnadskonto styrer denne mva satsen

Mva-beløp

Viser mva-beløpet, er kun for å kontrollere at det faktisk blir beregnet riktig mva

Betalingsmåte

Brukes kun når man fører mot leverandører, TP betyr at føringen blir med på remittering og krever samtidig at det angis fakturanummer

Tilbakeføring

Kryss her for å at systemet automatisk skal tilbakeføre bilaget, grei å bruke når man fører avsetninger

Tilbakeføringsdato

Dato for tilbakeføringen dersom det er kryss i felt for Tilbakeføring

Det anbefales å føre på to linjer, og dette er spesielt viktig om man fører mot to hovedbokskontoer på samme linje og involverer mva.

Det anbefales i tillegg å alltid starte med reskontro om du skal føre mot leverandør eller kunde og heller bruke for eksempel Finans som Motkontotype og 1920 som konto.


Føring mot prosjekt

Ved føring mot prosjekt må man på linjen man fører med Kontotype Prosjekt velge prosjektet i Konto, gå til arkfane Prosjekt (1) og angi Kategori (2) da det er kategorien som styrer konteringen. Det er også mulig å angi en Salgspris (3) for viderefakturering på prosjekt.Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.