Bruk av innestående

  1. Du står på det aktuelle prosjektet og går på arkfane Varighet og ansvar
  2. Her må du angi Intern startdato og Intern sluttdato. Sluttdato brukes til å angi hvilken dato avsatt innestående skal utfaktureres
  3. Gå på arkfane Informasjon og legg inn Kontraktsum, kryss av for Innestående, prosentsatser og Grunnlag innestående (normalt sett det samme som Kontraktsum)


Du skal nå legge inn fakturaplanen og systemet håndterer automatisk avsetning for innestående. 2 rader, 1 i minus og 1 i pluss. Ved sluttfakturering hentes plussradene når du velger Opprett a-konto.

NB! Man må ikke forandre på beløpene som kommer inn automatisk i akonto fakturaplan.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.