Timeregistrering i AX  1. Velg Prosjekt-->journaler-->Registrer timeliste


  2. Registrer timer i time registreringen, mot prosjektene.


  3. Velg Knappe behandling-->Ovefør til godkjenning


  4. Velg ja på Om timeliste er skrevet ut. Nei hvis du vil skrive ut timeliste. Knappen "Timeliste pr ansatt"

  5. Velg bunken timer til godkjenning


  6. Disse ligger da med status ny, om timene godkjennes velg Angi Status Til godkjenning , ellers Avvis for å sette den til bake


  7. Velg knappen Behandling-->Over før timer til Godkjenning( Om avviste timer velg Tilbakefør avviste poster


  8. Timene blir nå enten automatisk postert inn på prosjektet eller så legges de i uposterte timer og må godkjennes der. (avhenger av oppsett)

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.