Registrering av prosjekt

Prosjekt opprettes på helt vanlig måte, bare husk å velge malen for «Anbudsjobb» slik at linjeegenskapen på prosjektet blir riktig. Etter at prosjektet er opprettet må du gjøre noen valg for at man skal kunne gjøre prosjektvurdering når den tid kommer (dette kan gjøres når som helst).

 1. Gå på arkfane Generelt
 2. Velg modell «Prognose» for prosjektvurdering, altså er det budsjettmodellen som skal benyttes ved løpende prosjektvurdering
 3. Velg riktig Vurderingsnivå, enten "Fast DG" (husk da å angi verdi i feltet "DG) eller "Vurderes på Totalsum OUFA)
 4. Sett kryss for Avsetning finans  

NB! Dette skal KUN gjøres på hovedprosjekt, og ikke på noen av underprosjektene, det vil føre til feilmelding når man kommer til selve prosjektvurderingen.


Nå er grunnoppsett gjort og prosjektet er klart for videre bruk, merk at det også kan være aktuelt å legge inn kontraktsum og informasjon om beregning av innestående under arkfanen Informasjon på prosjektet.


Innlegging av kalkyle

Beskrivelse av hvordan man oppretter prognose på prosjekt. Her kan det være litt forskjellige begreper, men for denne dokumentasjonen menes kalkyle med pris man opprinnelig har gitt på et prosjekt og for de som løpende vurderer prosjekter er prognosen justering av den opprinnelige kalkylen. Med andre ord er kalkylen låst, men prognosen kan justeres.

Dersom denne funksjonen ikke er benyttet tidligere tar du kontakt med support for å få sjekket at oppsett er riktig.

 1. Ettersom dette er naturlig å gjøre ved opprettelse av prosjekt forutsettes det at du er i Prosjektdetaljer på det aktuelle prosjekt
 2. Klikk på Prognose – Time/Utgift/Vare/Inntekt alt etter som hvilken type du skal legge inn

 3. Velg Modell Kalkyle oppe til venstre og lag ny linje (ctrl+n) og legg inn data på linjen

 4. Gjenta for å legge inn verdier for Utgift, Vare og Inntekt. For vare benyttes gjerne en tjenestevare til dette formålet, opprett da for eksempel en som man kaller «z_kalk».

 

 

Kopier kalkyle til prognose

Etter at man har lagt inn kalkyle for Timer, Utgift, Vare og Inntekt må man kopiere dette over til modellen Prognose slik at man har et utgangspunkt for videre vurderinger som er tilsvarende som kalkylen.

 1. Klikk på Prognose – Kopier budsjett på knapperaden
 2. Sørg for at alle transaksjonstyper er krysset av
 3. Velg å kopier fra modell Kalkyle til Prognose
 4. Klikk Ok


Løpende oppfølging av prosjekt

Når så på prosjektet går i gang og det kommer inn transaksjoner kan man følge utviklingen enkelt mot kalkylen på arkfane «Prosjektvurdering» i Prosjektdetaljer. Her velger man modell og om man eventuelt skal ta med underprosjekter i vurderingen og ser da prognosen mot virkelig forbruk samt et avvik.


Prosjektvurdering

I forbindelse med månedsavslutning er det viktig at alle går gjennom prosjekter som er krysset av for Prosjektvurdering og har Vurderingsnivå "Vurderes på totalsum OUFA", de som står til "Fast DG" skal man kunne gjøre vurdering i feltet "DG".


Klikk på knappen Forenklet prognose på knapperaden når du står på aktuelt prosjekt og du får opp bildet for selve prosjektvurderingen.

 1. Legg inn dato for vurderingen
 2. Begynn med Prosjektvurderingsgruppe 1000 og gjør endringer i nedre del av skjermbildet om ønskelig
 3. Kontroller totalsummer for Ny vurdering for å kvalitetssikre tallene
 4. Klikk på Utskrift dersom du ønsker en utskrift av vurderingen
 5. Klikk Oppdater vurdering for å avslutte aktuell periode